Frågor & svar runt Hushållstjänster och ROT-avdrag

HUS-avdrag

Här fyller vi kontinuerligt på med frågor & svar rörande skattereduktion för "HUS-arbete", dvs rutavdrag (hushållstjänster) samt rotavdrag (hantverkare).

Frågor för hushåll / konsumenter


1. Kan jag få skattereduktion även om jag inte betalar någon skatt?

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.


2. Kan jag få skattereduktion för materialkostnader?

Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är bara arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.


3. Om jag både har haft utgifter för städtjänster och byggtjänster har jag rätt till större reduktion då?

De förutsättningar som i övrigt gäller för skattereduktion för hushållsarbete (Rut-arbete) ska gäller även för Rot-arbete. Den sammanlagda skattereduktionen för Rut- och Rot-arbeten kan därmed bli högst 50 000 kr per person för ett beskattningsår.


4. Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?

Nej inte för hushållstjänster, men JA när det gäller Rot-arbete då måste arbetet ha utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.


5. Kan jag få skattereduktion för mina föräldrar?

Ja, du kan få rutavdrag för hushållsarbete som utförs i förälders hushåll. För rotavdrag (skattereduktion för ROT-arbete) gäller dock att den som ansöker om skattereduktion  också är den som äger förälderns bostad.


6. Kan jag få skattereduktion för mina barn?

Nej, det är inte möjligt för en förälder att få rutavdrag eller rotavdrag om arbetet utförs i barnens hem (om föräldrarna själva inte bor där). En möjlighet är istället att ge bort ett presentkort och låta barnen utnyttja skattereduktionen själva.


7. Vad avses med ett småhus?

Vad som avses med småhus följer av fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Där betecknas småhus som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till en sådan byggnad kan höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.


8. Vilka Rot-arbeten har bostadsrättsinnehavaren rätt till skattereduktion för?

Bostadsrättsinnehavare har rätt till skattereduktion för Rot-arbeten som en bostadsrättsinnehavare normalt svarar för och som utförs inne i bostaden. När det gäller fönster och dörrar i lägenheten ger endast arbeten på insidan av dessa rätt till skattereduktion. Reparation eller nybyggnad av balkong eller inglasning av befintliga balkonger ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande eller fasadrenoveringar ger rätt till skattereduktion.


9. Hur är det med Rot-avdrag för markarbeten?

När det gäller markarbeten är det fortfarande inte helt klart vilka arbeten som kommer ger rätt till skattereduktion. Av det förslag som finns framgår att markarbeten som avser grävning för ledningar för t.ex. el eller värme i direkt anslutning till byggnaden borrning för bergvärme och brunnsborrning ska ge rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i nära anslutning till huset.


Frågor för tjänsteleverantörer

1. I vår verksamhet använder vi underentreprenörer.

Hur ska vi behandla dessa kostnader där vi lägger på 15% underentreprenörsarvode? Är hela summan inkl. arvodet avdragsgill eller bara ordinarie underentreprenörskostnad?

Svar: Den totala arbetskostnaden för hushållstjänster eller Rot-arbete, inkl. procentpålägg, som hushållet eller fastighetsägaren betalar till entreprenören ger rätt till skattereduktion.


 

2. Får utföraren intäktsränta på sena utbetalningar från Skatteverket?

Regeringen har (utan närmare förklaring) föreslagit att någon ränteberäkning ska inte göras i samband med utbetalning av belopp till utföraren.


3. Kommer det att finnas möjlighet att lämna e-begäran av utbetalning via ombud?

Ja, den möjligheten kommer att finnas. Ett ombud måste först ha registrerats för att han/hon ska kunna skicka in ansökan för utförarens räkning. Registrering görs genom att skicka en fullmakt till Skatteverket eller genom att utföraren registrerar ombudet via Skatteverkets e-tjänst ”Anmäla behörig person”.


4. Kan man få skattereduktion för Rot-arbeten som utförs på husbåt för vilken man betalar fastighetsavgift?


Om det är så att husbåten finns med som bostadsbyggnad i Skatteverkets fastighetsregister (Taxeringsvärde) så räknas båten som bostad.


5. Blanketten ”begäran om utbetalning” – är det möjligt med makrolösning för stora företag?


I lagtexten finns inte krav på fastställt formulär, men det finns andra krav. Ansökan ska vara skriftlig (även elektroniskt dokument från hösten) och den ska vara egenhändigt underskriven (eller verifierat elektroniskt dokument).
Begäran ska också innehålla:
- namn, adress och org/pnr-nummer för utföraren,
- personnummer på köparen,
- debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och betalningsdag och
- det belopp som utföraren begär av Skatteverket
- fastighetsbeteckning alt. bostadsrättsföreningens org.nr och lägenhetens beteckning.

Detta innebär att fram till den elektroniska lösningen kommer, måste begäran om utbetalning lämnas in på papper och ej via fax eller mail (på grund av underskriftskravet).
 
Utföraren kan ju upprätta en excelfil som uppfyller kraven ovan men måste sedan ta ut den på papper och skriva under innan inlämning till Skatteverket.


6. Är det möjligt att begära utbetalning genom att skicka in kopia på fakturan istället för att fylla i blanketten?


Lagen uppställer inte något krav på att ansökan ska göras på fastställd blankett. Däremot framgår det tydligt av lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete vilka uppgifter som måste lämnas till Skatteverket för att utbetalning ska kunna ske. Om en företagare väljer att ansöka om utbetalning utan att använda blanketten borde utbetalning kunna ske förutsatt att alla uppgifter som krävs finns med – se föregående fråga.


7. Fakturamodellen och factoring – möjlig kombination?


Begäran om utbetalning ska vara skriftlig och egenhändigt underskriven av den som utfört arbetet eller den som är behörig ställföreträdare. Rätten att begära utbetalning från Skatteverket kan inte överlåtas på Factoringbolaget.
 
Utföraren kan fortfarande sälja sin faktura till ett factoringbolag men factoringbolaget kan inte ansöka om utbetalning hos Skatteverket.
 
När kunden har betalt sin del av fakturan så måste factoringbolaget underrätta utföraren av tjänsten så att denne sedan kan vända sig till Skatteverket för att få ut resterande del av arbetskostnaden från oss.

Fler frågor runt hushållsarbete eller ROT-avdrag?

Har du fler saker som du undrar över, kontakta oss gärna så ska vi göra vårt bästa att hjälpa dig.

Eftersom vi har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare i Regering och Riksdag tar vi också gärna emot kommentarer till hur systemet ska förbättras.

Kontakta oss »Informationen ovan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Vi tar däremot inte något ansvar för informationens riktighet. För komplett och aktuell information hänvisar vi istället till Skatteverket. 

HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.